دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و پنج ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Elevate

  [ˈelɪveɪt]

Verb

to give somebody/something a higher position or rank, often more important than they deserve

ترفیع دادن، ارتقای رتبه دادن، به جاه و مقام رساندن

to lift something up or put something in a higher position

بالا بردن، بلند کردن، فرازیدن، افرازیدن

to make the level of something increase

صدا را بلند کردن، (بر دانگ صدا) افزودن، (حرارت و صدا و غیره) زیاد کردن

to improve a person’s mood, so that they feel happy

تعالی بخشیدن، فرزانه شدن، مهذب شدن، تزکیه کردن، شرافتمند کردن، بزرگوار کردن، رفعت بخشیدن

Synonyms

promote, raise, advance, upgrade, exalt, kick upstairs, aggrandize, give advancement to, increase, lift, step up, intensify, move up, hoist, raise high, heighten, uplift, lift up, raise up, hike up, upraise

Examples

Private Carbo was elevated to higher rank for his valor.

سرباز وظیفه‌ «کاربو»، به‌ خاطر رشادتش‌ به‌ مقام بالاتری ارتقاء داده شد.

Reading a variety of good books elevates the mind.

خواندن انواع کتب‌ خوب فعالیت‌ ذهنی‌ را افزایش‌ می‌دهد.

The candidate spoke from an elevated platform.

نامزد از تریبون مرتفع‌ سخنرانی‌ کرد.

To elevate the temperature

حرارت را زیاد کردن

The angry men spoke with elevated voices.

مردان خشمگین با صدای بلند حرف می‌زدند.

Materials are elevated to the tenth floor by a hoist.

مصالح (ساختمانی) را با بالابر به طبقه‌ی دهم می‌برند.

The gas, being lighter than air, elevates the balloon.

گاز چون از هوا سبک‌تر است بالون را بالا می‌برد.

Hard work and intelligence elevated him to the presidency

پشتکار و هوش او را به مقام ریاست جمهوری ارتقا داد.

He elevated his own relatives to high government positions.

او خویشان خود را به مقام‌های بالای دولتی رساند.

He elevated woodcutting into a complicated art.

او چوب بری را به عنوان یک هنر پیچیده تعالی بخشید.

An artist should not only entertain but also elevate his audience.

هنرمند باید تماشاگران‌را نه تنها سرگرم کند بلکه (افکار آنان را نیز) تهذیب کند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>