دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهارم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Eliminate

  [ɪˈlɪmɪneɪt]

Verb

to remove or get rid of something

ردکردن، از بین بردن، معدوم کردن، نابودکردن، نیست کردن

to stop considering that somebody/something might be responsible for something or chosen for something

حذف کردن، از قلم انداختن، به حساب نیاوردن، (از متن و غیره) زدن

to defeat a person or a team so that they no longer take part in a competition, etc.

(مسابقات قهرمانی و غیره) از دور خارج شدن، از مسابقه خارج شدن

to kill somebody, especially an enemy or opponent

کشتن کسی یا شخصی (دشمن)

Synonyms

remove, end, stop, withdraw, get rid of, abolish, cut out, dispose of, terminate, banish, eradicate, put an end to, do away with, dispense with, stamp out, exterminate, get shot of, wipe from the face of the earth

Examples

When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.

وقتی‌ ریل‌ راه آهن‌ بالا برده می‌شود، خطر تصادف رفع‌ می‌شود.

When figuring the cost of a car, don't eliminate such extras as air conditioning.

هنگام محاسبه‌ قیمت‌ یک‌ اتومبیل‌، لوازم اضافی‌ مثل‌ دستگاه تهویه‌ هوا را حذف نکنید.

If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

اگر همه‌ صندلی‌های راحتی‌ را حذف می‌کردیم‌، هیچ‌ کس‌ هنگام تماشای تلویزیون به‌ خواب نمی‌رفت‌.

To eliminate distracting noise

صدای مزاحم را از بین بردن

Stalin eliminated his rivals one by one.

استالین رقیبان خود را یکی پس از دیگری نابود کرد.

In order to eliminate the possibility of error.

برای از میان بردن امکان لغزش

Some of the names were secretly eliminated from the list.

برخی از اسامی را به طور پنهانی از فهرست حذف کرده بودند.

All our wrestlers were eliminated in the third round.

همه‌ی کشتی‌گیران ما در دور سوم (مسابقات) حذف شدند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>