دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیستم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Emerge

  [ɪˈmɜːrdʒ]

Verb

come out; come up; come into view OR to move out of or away from something and become possible to see AND (of facts, ideas, etc.) to become known

بیرون آمدن، پدیدار شدن، نمایان شدن، (به ویژه از ورای آب) پدیدار شدن، به چشم خوردن

to start to exist; to appear or become known

به وجود آمدن، تکوین یافتن، هست شدن، هستی یافتن

Synonyms

come out, appear, come up, surface, rise, proceed, arise, turn up, spring up, emanate, materialize, issue, come into view, come forth, become visible, manifest yourself, become apparent, develop, come out, turn up, become known, come to light, crop up, transpire, materialize, become, evident, come out in the wash

Antonyms

withdraw, disappear, sink, fade, retreat, depart, wane, recede, submerge, vanish from sight

Examples

When the fight was over, the underdog emerged the winner.

هنگامی‌ که‌ نبرد به‌ پایان رسید، شخص‌ بازنده برنده اعلام شد.

You have to be nimble to emerge from the narrow opening in five seconds.

باید چابک‌ و سریع‌ باشید تا درمدت پنج‌ ثانیه‌ از روزنه‌ باریک‌ خارج شوید.

What emerged from the bottle was a blend of fruit juices.

آنچه‌ از بطری بیرون آمد، مخلوطی‌ از آب میوه ها بود.

A strong leader emerged.

رهبر نیرومندی پا پیش گذاشت.

The road emerging from the park.

راهی که از میان پارک به چشم می‌خورد.

When land first emerged from the sea.

وقتی که برای اولین بار خشکی از دریا بیرون آمد.

The ancestors from which vertebrates emerged.

نیاکانی که مهره داران از آنان بوجود آمده‌اند.

Viruses appear to have emerged in recent years.

ویروس‌ها ظاهرا در سال‌های اخیر شناخته شده‌اند.

It emerges that her past has not been so bright.

چنین به نظر می‌رسد که گذشته‌ی او چندان درخشان نبوده است.

The youngest runner emerged as the ultimate winner.

جوانترین دونده به عنوان برنده‌ی نهایی سر برافراشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>