دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته اول ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Eminent

  [ˈemɪnənt]

Adjective

(of people) famous and respected, especially in a particular profession AND ​(of good qualities) unusual; excellent

(آدم) برجسته، شایسته، برتر، پرآوازه، شهیر، رفعت مند، شایان توجه، چشمگیر، ممتاز

Synonyms

prominent, high, great, important, noted, respected, grand, famous, celebrated, outstanding, distinguished, well-known, superior, esteemed, notable, renowned, prestigious, elevated, paramount, big-time, foremost, high-ranking, conspicuous, illustrious, major league, exalted, noteworthy, pre-eminent

Antonyms

ordinary, unknown, anonymous, infamous, commonplace, lowly, unimportant, unheard-of, unsung, unremarkable, undistinguished

Examples

An eminent physician

پزشک برجسته

His eminent services

خدمات برجسته‌ی او

A man of eminent courage

مردی دارای شجاعت شایان توجه

The students are expecting the arrival of an eminent scientist.

دانش آموزان منتظر رسیدن یک دانشمند برجسته هستند.

She invoked several eminent scholars to back up her argument.

او از چند دانشمند برجسته برای اثبات استدلال خود استفاده کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>