دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Endure

  [ɪnˈdʊr]

Verb

to experience and deal with something that is painful or unpleasant without giving up

(درد و خستگی و غیره) تاب آوردن، تحمل کردن، رنج بردن، (درد) کشیدن، پایستن، یارا داشتن، (با شرایط نامساعد) ساختن، شکیبایی کردن، بردبار بودن، به روی خود نیاوردن

to continue to exist for a long time

پایداری کردن، دوام آوردن، استقامت کردن، پایدار ماندن، پاینده بودن، جاودان بودن، پایا بودن

Synonyms

experience, suffer, bear, weather, meet, go through, encounter, cope with, sustain, brave, undergo, withstand, live through, thole, put up with, stand, allow, accept, stick, take, permit, stomach, swallow, brook, tolerate, hack, abide, submit to, countenance, stick out, take patiently, last, live, continue, remain, stay, hold, go on, survive, live on, prevail, persist, abide, be durable, wear well

Examples

How can you endure such disrespect?

چطور می‌توانی‌ چنین‌ بی‌حرمتی‌ را تحمل‌ کنی‌؟

The valiant officer endured much pain.

افسر پلیس‌ درد زیادی را تحمل‌ کرد.

Dr. Hardy was confident he could endure the hardships of space travel.

دکتر «هاردی» مطمئن‌ بود که‌ می‌تواند سختی‌های سفر فضایی‌ را تحمل‌ کند.

To endure pain

درد کشیدن

To endure hardship

سختی کشیدن

I can no longer endure this situation.

بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

She was unable to endure jazz.

او قادر به تحمل موسیقی جاز نبود.

Laws that have endured for centuries.

قوانینی که قرن‌ها پابرجا مانده است.

Despite everything, Iranian culture will endure.

علی‌رغم همه چیز، فرهنگ ایرانی باقی خواهد ماند.

Works that have endured the test of time.

آثاری که از بوته‌ی آزمایش زمان گذشته است.

Why does one literary work endure while others do not?

چرا یک اثر ادبی پایدار می ماند و آثار دیگر نمی ماند؟

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>