دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دوم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Enhance

  [ɪnˈhæns]

Verb

to increase or further improve the good quality, value or status of somebody/something

(هزینه یا ارزش یا جذابیت) بالابردن، زیاد کردن، افزودن، برافزودن، (وضع یا کیفیت) بهتر کردن، بهسازی کردن

Synonyms

improve, better, increase, raise, lift, boost, add to, strengthen, reinforce, swell, intensify, heighten, elevate, magnify, augment, exalt, embellish, ameliorate

Antonyms

reduce, lower, spoil, diminish, decrease, devalue, minimize, depreciate, debase

Examples

Music enhanced our enjoyment of the dinner.

موسیقی لذت ما را از شام بیشتر کرد.

A blue dress enhanced the beauty of that girl.

پیراهن آبی بر زیبایی آن دختر می‌افزود.

We must try to enhance the quality of our products.

باید بکوشیم تا کیفیت فرآورده‌های خود را بهتر کنیم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>