دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Escalation

  [ˌeskəˈleɪʃn]

Noun

the act of becoming or making something greater, worse, more serious, etc.

افزایش، تشدید، صعود، بالا روی، اوج گیری، فزونی، زیادی، کثرت

Synonyms

increase, rise, build-up, expansion, heightening, developing, acceleration, upsurge, intensification, amplification

Examples

Price escalation

بالا رفتن (یا بالا بردن) قیمت ها

The threat of nuclear escalation remains.

تهدید تشدید (منازعات) هسته ای، همچنان باقی است.

A fix price contract with escalation.

قرارداد با قیمت ثابت و مشمول تعدیل

Usually this is the result of confrontational escalation.

معمولاً این نتیجه تشدید تقابل است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>