دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نوزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Estimate

  [ˈestɪmət]

Noun

a judgement that you make without having the exact details or figures about the size, amount, cost, etc. of something

برآورد، تخمین، حدس، داوری، برداشت، ارزیابی، اظهارنظر

a statement of how much a piece of work will probably cost

برآورد هزینه

Synonyms

appraisal, appraisement, assessment, estimation, evaluation, judgment, valuation, approximation, estimation

Examples

According to my estimate

طبق برآورد من

The contractor submitted his estimate.

کنتراتچی برآورد مخارج را فرستاد.

What is your estimate of his qualifications?

نظر شما درباره‌ی صلاحیت او چیست؟

A rough estimate of the number of the killed

برآورد غیر دقیق تعداد کشته شدگان

Estimate

  [ˈestɪmeɪt]

Verb

form a judgment or opinion about; guess OR ​to form an idea of the cost, size, value etc. of something, but without calculating it exactly

درباره چیزی اظهار نظر کردن، حدس زدن، برآورد کردن، تخمین زدن، برانداز کردن، داوری کردن، ارزیابی کردن

Synonyms

calculate roughly, value, guess, judge, reckon, assess, evaluate, gauge, number, appraise, think, believe, consider, rate, judge, hold, rank, guess, reckon, assess, conjecture, surmise

Examples

A.J. Foyt estimated that the auto race would commence at nine o’clock.

«اِي جِی‌ فویت‌» پیش‌ بینی‌ کرد که‌ مسابقه‌ اتومبیل‌ رانی‌ در ساعت‌ ٩ آغاز خواهد شد.

I try to avoid making estimates on things I know nothing about.

سعی‌ می‌کنم‌ از ارزیابی‌ در مورد چیزهایی‌ که‌ درباره آنها چیزی نمی‌دانم‌ اجتناب کنم‌.

In your estimate, who will be victorious in this conflict?

به‌ نظر شما چه‌ کسی‌ در این‌ درگیری پیروز خواهد شد؟

The estimated number of the guests

تعداد تخمینی مهمانان

Their loss is estimated at 30 million dollars.

خسارت آنها سی میلیون دلار برآورد شده است.

How would you estimate his chances for success?

احتمال موفقیت او را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>