دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هشتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Exaggerate

  [ɪɡˈzædʒəreɪt]

Verb

make something greater than it is; overstate OR to make something seem larger, better, worse or more important than it really is

غلو کردن، لافیدن، گزاف گفتن، گزاف‌گویی کردن، گنده گویی کردن، مبالغه کردن، اغراق گفتن، گزافیدن، تشدید کردن (اندازه و غیره)، بزرگ (یا بلند یا چاق و غیره) نمایاندن

Synonyms

overstate, emphasize, enlarge, inflate, embroider, magnify, overdo, amplify, exalt, embellish, overestimate, overemphasize, pile it on about, blow up out of all proportion, lay it on thick about, lay it on with a trowel about, make a production (out) of, make a federal case of, hyperbolize

Antonyms

compress, contract, decrease, ignore, lessen, play down, abridge, be modest, deprecate, lower, reduce, shrink

Examples

He wasn't trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating.

وقتی‌ که‌ گفت‌ اتومبیلش‌ بهترین‌ اتومبیل‌ دنیا است‌ سعی‌ نمی‌کرد شما را فریب‌ دهد او فقط‌ مبالغه‌ می‌کرد.

The bookkeeper exaggerated her importance to the company.

دفتردار درباره ی اهمیت‌ خود برای شرکت‌ غلو کرد.

When he said that Shaquille O'Neal was eight feet tall, he was undoubtedly exaggerating.

قطعا زمانیکه‌ گفت‌ قد «شکیل‌ انیل‌» هشت‌ فوت است‌ مبالغه‌ می‌کرد.

Don't exaggerate!

غلو نکن!

She exaggerated her own daughter's virtues.

او محسنات دختر خود را بزرگ می‌کرد.

Their propaganda machine exaggerates everything grossly.

دستگاه تبلیغاتی آنها در همه چیز سخت مبالغه می‌کند.

The striped dress exaggerates her shortness.

پیراهن خط دار قد او را کوتاه نماتر می کند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>