دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و نه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Exempt

  [ɪɡˈzempt]

Adjective

freed from OR if somebody/something is exempt from something, they are not affected by it, do not have to do it, pay it, etc.

معاف، مستثنی، بخشوده، آدم معاف شده، چیز معاف شده

Synonyms

immune, free, excepted, excused, released, spared, clear, discharged, liberated, not subject to, absolved, not liable to

Antonyms

subject, responsible, liable, accountable, answerable, obligated, chargeable

Examples

School property is exempt from most taxes.

اموال مدرسه‌ از بیشتر مالیات ها معاف است‌.

Juvenile offenders are not exempt from punishment.

متخلفین‌ نوجوان از مجازات معاف نیستند.

Tax-exempt

معاف از مالیات

Exempt from military service

معاف از خدمت نظام

Exempt

  [ɪɡˈzempt]

Verb

make free from OR to give somebody official permission not to do something or not to pay something they would normally have to do or pay; to cause somebody to get this official permission

معاف یا آزاد کردن از، معاف کردن، مستثنی کردن، بخشودن

Synonyms

grant immunity, free, except, excuse, release, spare, relieve, discharge, liberate, let off, exonerate, absolve

Examples

Our school exempts bright pupils from final exams.

مدرسه‌ی ما دانش‌ آموزان با هوش را از امتحانات نهائی‌ معاف می‌کند.

To exempt a student from a required course

دانشجویی را از درس اجباری معاف کردن

He was exempted from paying customs duties.

او از پرداخت حقوق گمرکی معاف شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>