دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Expose

  [ɪkˈspəʊz]

Verb

to show something that is usually hidden AND to tell the true facts about a person or a situation, and show them/it to be dishonest, illegal, etc.

افشا کردن، آشکار کردن، دست (آدم‌های شرور و غیره را) رو کردن، لو دادن، برملا کردن

to put somebody/something in a place or situation where they are not protected from something harmful or unpleasant

در معرض (خطر یا حمله یا سرما و یا هرچیز ناخوشایند) قرار دادن، بی پناه کردن

to let somebody find out about something by giving them experience of it or showing them what it is like

تحت تاثیر (عقیده یا اثر یا مسلک و غیره) قرار دادن، آشنا کردن

to allow light into a camera when taking a photograph

(عکاسی) نور دادن، در معرض نور قرار دادن

a person who exposes himself or herself, shows their sexual organs in public in a way that is offensive to other people

نشان دادن، در معرض دید قرار دادن، برهنه کردن

Synonyms

uncover, show, reveal, display, exhibit, present, unveil, manifest, lay bare, take the wraps off, put on view, disclose, uncover, air, detect, betray, show up, denounce, unearth, let out, divulge, unmask, lay bare, make known, bring to light, out, smoke out, blow wide open, make vulnerable, risk, subject, endanger, hazard, leave open, jeopardize, put at risk, imperil, lay open

Antonyms

cover, protect, screen, hide, shelter, mask, shield, conceal, keep secret

Examples

Soldiers in an open field are exposed to the enemy’s gunfire.

در یک‌ میدان باز، سربازان در معرض آتش‌ گلوله‌ دشمن‌ قرار دارند.

Foolish actions expose a person to the sneers of others.

اعمال احمقانه‌، انسان را در معرض تمسخر و ریشخند دیگران قرار میدهد.

The article exposed the vital document as a forgery.

مقاله‌ برملا کرد که‌ سند حیاتی‌ جعلی‌ است‌.

The trial exposed their crimes.

محاکمه، تبهکاری‌های آنها را آشکار کرد.

He exposed two of the bank's managers.

او دو تا از مدیران بانک را لو داد.

This coast is exposed to severe northerly winds.

این ساحل در معرض بادهای شدید شمالی قرار دارد.

Our left flank was dangerously exposed to an enemy attack.

جناح چپ ما به طور خطرناکی در معرض حمله‌ی دشمن بود.

The students were exposed to Hindu culture and religion.

دانشجویان تحت تاثیر فرهنگ و مذهب هندو قرار گرفتند.

Prostitutes sat by the brook and exposed their thighs and breasts to the passersby.

روسپی‌ها در کنار نهر نشسته و ران‌ها و سینه‌های خود را در معرض دید رهگذران قرار می‌دادند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>