دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Expurgate

  [ˈekspərɡeɪt]

Verb

to remove or leave out parts of a piece of writing or a conversation when printing or reporting it, because you think those parts could offend people

(مطالب زننده یا نامناسب را از متن زدن) هرزه زدایی کردن، تنقیح کردن، تطهیر کردن، حذف کردن، سانسور کردن

Synonyms

censor, cut, clean up, purge, purify, blue-pencil, sanitize, bowdlerize

Examples

An expurgated version of Chaucer's works

متن تنقیح شده‌ی آثار چاسر

She gave an expurgated account of what had happened.

او یک گزارش سانسور شده از آنچه اتفاق افتاده بود ارائه کرد.

Earlier publications of the book were expurgated to eliminate sexual references.

نسخه های قبلی این کتاب بابت حذف ارجاعات جنسی سانسور و تنقیح شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>