دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Feminine

  [ˈfemənɪn]

Noun

the feminine gender (= form of nouns, adjectives and pronouns) AND a feminine word or word form

زن، جنس لطیف، (جمع) نسوان، مربوط به جنس زن، مادین

Examples

The association of the arts with the feminine

ارتباط هنر با امر زنانه

Feminine

  [ˈfemənɪn]

Adjective

of women or girls OR having the qualities or appearance considered to be typical of women; connected with women

زنانه‌، زن‌منش، ظریف و لطیف، مادگانی، مادگانه

belonging to a class of words that refer to female people or animals and often have a special form

(دستور زبان) مونث، مادین، مادینه

Synonyms

womanly, pretty, soft, gentle, tender, modest, delicate, graceful, girlie, girlish, ladylike

Antonyms

rough, manly, masculine, butch, Amazonian, virile, mannish, unfeminine, indelicate, unladylike, unwomanly

Examples

When my sister wants to look feminine, she changes from dungarees into a dress.

وقتیکه‌ خواهرم می‌خواهد قیافه‌ خانم ها را داشته‌ باشد، لباس کارش را با یک‌ پیراهن‌ عوض می‌کند.

Some men cannot resist staring when they see a woman who is especially feminine.

بعضی‌ از آقایان وقتی‌ زنی‌ را می‌بینند که‌ خیلی‌ خانم‌ است‌، نمی‌توانند دست‌ از خیره شدن بردارند.

My brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he is behaving in a feminine manner.

برادرم خجالت‌ می‌کشد موقع‌ دیدن یک‌ فیلم‌ غمناك گریه‌ کند، چون مردم ممکن‌ است‌ فکر کنند رفتارش مثل‌ خانم هاست‌.

She had a soft feminine voice.

او صدایی ملایم و زنانه داشت.

"her" is a feminine pronoun.

"her" عبارت است از یک ضمیر مادین (مونث).

The feminine of the word "poet" is "poetess".

مونث واژه‌ی ((شاعر)) می‌شود ((شاعره)).

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>