دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Fertile

  [ˈfɜːrtl]

Adjective

​(of land or soil) that plants grow well in

بارور، حاصلخیز، پر ثمر، وهنل، پر میوه، پرحاصل، برومند، زاینده

(of people, animals or plants) that can produce babies, young animals, fruit or new plants

گشنیده، گشن، بارور شده، لقاح شده، پر زاد و رود، پر بچه، زایا

that produces good results; that encourages activity

بارورگر، پر ثمر کننده، حاصلخیز کننده

(of a person’s mind or imagination) that produces a lot of new ideas

خلاق، آفریننده، آفریدگار

Synonyms

productive, rich, flowering, lush, fat, yielding, prolific, abundant, plentiful fruitful, teeming, luxuriant, generative, fecund, fruit-bearing, flowing with milk and honey, plenteous, creative, prolific, inventive, resourceful, able to conceive, able to reproduce, able to have children, able to have babies, able to have young, potent

Antonyms

poor, dry, barren, sterile, impotent, unproductive, infertile, unfruitful, infecund

Examples

Chicks hatch from fertile eggs.

جوجه‌ها از تخم‌های بارور بیرون می‌آیند.

The loss of their fertile lands threw the farmers into a panic.

خسارات زمین‌ های حاصلخیز، کشاورزان را به‌ وحشت‌ انداخت‌.

A fertile mind need never be uneasy about finding life uneventful.

یک‌ ذهن‌ خلاق هرگز با یکنواخت‌ شدن زندگی‌، آشفته‌ نمی‌شود.

A fertile egg

تخم مرغ نطفه دار

The fertile soil of Khuzestan

خاک بارور خوزستان

This apple tree is very fertile.

این درخت سیب بسیار پر بار است.

The sun's fertile warmth

گرمای گشن آور خورشید

The fertile mind of a genius

فکر آفریننده‌ی یک نابغه

Overly fertile families add to overpopulation.

خانواده‌های بسیار پر بچه (مسئله‌ی) ازدیاد جمعیت را تشدید می‌کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>