دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و چهار ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Fierce

  [fɪrs]

Adjective

(especially of people or animals) angry and aggressive in a way that is frightening

درنده، سبع، دد منش، ژیان، درنده خو، شرزه، هار

(especially of actions or emotions) showing strong feelings or a lot of activity, often in a way that is violent

بسیار مشتاق، دو آتشه

(of weather conditions or temperatures) very strong in a way that could cause damage

شدید، لگام گسیخته، نا مهار، بی امان

Synonyms

ferocious, wild, dangerous, cruel, savage, brutal, aggressive, menacing, vicious, fiery, murderous, uncontrollable, feral, untamed, barbarous, fell, threatening, baleful, truculent, tigerish, intense, strong, keen, passionate, relentless, cut-throat, stormy, strong, powerful, violent, intense, raging, furious, howling, uncontrollable, boisterous, tumultuous, tempestuous, blustery, inclement

Antonyms

kind, cool, calm, gentle, peaceful, mild, tame, harmless, affectionate, civilized, domesticated, submissive, docile, tranquil, temperate

Examples

Barry was so fiercely angry that he thrust his hand through the glass.

شدت عصبانیت‌ «باری» بقدری بود که‌ دستش‌ را در شیشه‌ کوبید.

One must take appropriate precautions when approaching fierce dogs.

شخص‌ هنگام نزدیک‌ شدن به‌ سگ های خشن‌ باید اقدامات احتیاطی‌ مناسبی‌ را بکار گیرد.

He took one look at his fierce opponent and ran.

او به‌ رقیب‌ عصبانی‌اش نگاهی‌ انداخت‌ و دوید.

A fierce dog

سگ درنده

Fierce fighting

جنگ وحشیانه

Fierce native tribes

قبایل بومی خونخوار

A fierce storm

توفان بی امان

Fierce artillery attack

آتش شدید توپخانه

A fierce embrace

در آغوش گرفتن با حرارت زیاد

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>