دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دوازدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Flamboyant

  [flæmˈbɔɪənt]

Adjective

(of people or their behavior) different, confident and exciting in a way that attracts attention

جلب توجه کننده، خودنما، متظاهر، پرهیجان، جلف و خود نمایانه، (شخصیت و رفتار) متظاهرانه، مبالغه آمیز

brightly colored and likely to attract attention

پر زرق و برق، جلف و خود نمایانه، (بیش از حد) پر نقش و نگار

Synonyms

camp, dashing, theatrical, swashbuckling, showy, rich, elaborate, over the top, extravagant, baroque, ornate, ostentatious, rococo, colourful, striking, exciting, brilliant, glamorous, stylish, dazzling, glitzy, florid

Examples

A flamboyant costume

جامه‌ی پر زرق و برق

A flamboyant gesture/style/personality

یک ژست/سبک/شخصیت جلب توجه کننده

He was flamboyant and temperamental on and off the stage.

او در صحنه و خارج از صحنه پرهیجان و خوش خلق بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>