دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Flee

  [fliː]

Verb

run away; go quickly OR to leave a person or place very quickly, especially because you are afraid of possible danger

فرار کردن، بسرعت‌ رفتن‌، ورمالیدن، گریختن، دررفتن، احتراز کردن، دوری کردن، برمالیدن

Synonyms

run away, leave, escape, bolt, fly, avoid, split, take off, get away, vanish, depart, run off, shun, make off, abscond, decamp, take flight, hook it, do a runner, scarper, slope off, cut and run, make a run for it, beat a hasty retreat, turn tail, fly the coop, make a quick exit, skedaddle, make yourself scarce, take a powder, make your escape, make your getaway, take it on the lam, take to your heels

Examples

The fleeing outlaws were pursued by the police.

یاغیان فراری توسط‌ پلیس‌ تعقیب‌ شدند.

One could clearly see the clouds fleeing before the wind.

فرد می‌تواند آشکارا ابرهایی‌ را که‌ از جلو باد می‌گریزند ببیند.

The majority of students understand that they cannot flee from their responsibilities.

اکثر دانش‌ آموزان می‌فهمند که‌ از مسئولیت‌های خود نمی‌توانند فرار کنند.

They were fleeing the police.

آنها داشتند از دست پلیس فرار می‌کردند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>