دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Frank

  [fræŋk]

Adjective

free in expressing one’s real thoughts, opinions, or feelings; not hiding what is in one’s mind OR ​honest and direct in what you say, sometimes in a way that other people might not like

در بیان اندیشه‌ ها، عقاید و احساسات واقعی‌ آزاد است‌، آنچه‌ در ذهن‌ است‌ پنهان نمی‌کند، رُک، راد، رادمنش، رادمرد، پرصداقت، راستکار، یک‌رو، بی‌پرده، بی‌رودربایستی، بی‌شیله پیله، آشکار، صریح

Synonyms

candid, open, free, round, direct, plain, straightforward, blunt, outright, sincere, outspoken, honest, downright, truthful, forthright, upfront, unrestricted, plain-spoken, unreserve, artless, ingenuous, straight from the shoulder, unconcealed, open, complete, obvious, genuine, evident, utter, explicit, manifest, transparent, unmistakable, out-and-out, wholehearted, undisguised, dinkum, thoroughgoing, unfeigned

Antonyms

reserved, shy, indirect, cunning, secretive, crafty, evasive, reticent, artful, inscrutable, shifty, underhand

Examples

Never underestimate the value of being frank with one another.

هرگز ارزش روراست‌ بودن با یکدیگر را دست‌ کم‌ نگیرید.

Eretha was completely frank when she told her friend about the sale.

«ارثا» وقتی‌ با دوستش‌ در مورد خرید صحبت‌ کرد کاملاً صادق بود.

People liked Duffy because they knew he would be frank with them.

مردم «دافی‌» را دوست‌ داشتند چون می‌دانستند که‌ با آنها صاف و صادق است‌.

A frank reply

پاسخ بدون پرده‌پوشی

A frank criticism

انتقاد رک

Frank discussions

مذاکرات صادقانه

To be perfectly frank with you ...

صاف و پوست کنده به شما می‌گویم ...

To show one's frank distaste

انزجار آشکار خود را بروز دادن

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>