دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس یازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Frequent

  [ˈfriːkwənt]

Adjective

happening often; occurring repeatedly OR happening or doing something often

اغلب‌ اتفاق می‌افتد، مرتب‌ رخ می‌دهد، مکرر، پی در پی، بس رخده، چند باره، بسایند، بسامدین، دایم، مداوم، دم به دم، همیشگی، عادی

Synonyms

common, repeated, usual, familiar, constant, everyday, persistent, reiterated, recurring, customary, continual, recurrent, habitual, incessant

Antonyms

few, rare, occasional, sporadic, few and far between, infrequent, scanty

Examples

We made frequent visits to the hospital to see our grandfather.

برای دیدن پدر بزرگمان مکرراً به‌ بیمارستان مراجعه‌ کردیم‌.

On frequent occasions Sam fell asleep in class.

درموارد مکرر «سام» در کلاس به‌ خواب می‌رفت‌.

Dr. Bonner gave me some pills for my frequent headaches.

دکتر «بونر» برای سردردهای مکررم، چند قرص به‌ من‌ داد.

His frequent absences

غیبت‌های پی در پی او

Their visits became more frequent.

ملاقات‌های آنها مرتب تکرار می‌شد.

A frequent guest at my father's house

مهمان همیشگی منزل پدرم

Frequent

  [friˈkwent]

Verb

to visit a particular place often

همیشه رفتن به، (اغلب) بودن در

Synonyms

hang around, haunt, repair, resort, hang out

Examples

In his youth he frequented the theater, in his old age the church.

در جوانی مرتبا به تماشاخانه می رفت و در پیری مرتبا به کلیسا.

Less frequented roads

جاده های کم تردد

We met in a local bar much frequented by students.

ما در یک کافه محلی که دانش‌آموزان در آن رفت و آمد می‌کردند ملاقات کردیم.

Various native and migratory birds frequent this area.

پرندگان مختلف بومی و مهاجر در این منطقه رفت و آمد می کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>