دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس دوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Frigid

  [ˈfrɪdʒɪd]

Adjective

very cold

(بسیار) سرد، منجمد، یخ زده، بستناک، سجیده

not showing any friendly or kind feelings

(شخصیت و رفتار) سرد، خشک و نا دوست وار، سرد و بی احساس

(of a woman) not able to enjoy sex

(زن - از نظر جنسی) سرد مزاج، ناانگیز

Synonyms

1: (Freezing) cold, frozen, icy, chill, arctic, Siberian, frosty, cool, glacial, wintry, gelid, frost-bound, hyperboreal, 2: (Chilly) formal, stiff, forbidding, rigid, passive, icy, austere, aloof, lifeless, repellent, unresponsive, unfeeling, unbending, unapproachable, passionless, unloving, cold as ice, cold-hearted, 3: (Sexually unresponsive), cold, distant, unfeeling, passionless, undemonstrative

Antonyms

1: hot, warm, stifling, sweltering, 2: warm, friendly, passionate, sensual, responsive, ardent, impassioned, cordial, hospitable

Examples

It was a great hardship for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.

براي مردها بسیار سخت‌ بود که‌ تمام طول زمستان خیلی‌ سرد را در درهي «فورج» سپری کنند.

The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his girlfriend.

دوست‌ دختر مرد مجرد حسود، با او به‌ شیوه‌ی سردی برخورد کرد.

Inside the butcher's freezer the temperature was frigid.

دمای داخل‌ فریزر قصاب بسیار سرد بود.

The frigid waters of the North Atlantic

آب‌های بسیار سرد شمال اقیانوس اطلس

The northern part of Canada becomes frigid in winter.

بخش شمالی کانادا در زمستان بسیار سرد می‌شود.

His frigid reaction to our proposal

واکنش بسیار سرد او نسبت به پیشنهاد ما

A welcome that was polite but frigid.

استقبالی که مودبانه ولی بسیار سرد بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>