دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و شش ۱۱۰۰
5 از 2 امتیاز

Genocide

  [ˈdʒenəsaɪd]

Noun

the murder of a large number of people from a particular nation or ethnic group, with the aim of destroying that nation or group

کشتار طبق برنامه برای براندازی ملت یا نژادی، نسل‌کشی، قتل عام، نژاد براندازی، پاکسازی نژادی

Synonyms

massacre, killing, murder, slaughter, holocaust, ethnic cleansing, carnage, extermination, mass murder, annihilation, pogrom, butchery, mass slaughter

Examples

Genocide against ethnic minorities

نسل کشی علیه اقلیت های قومی

Refugees gave accounts of the mass genocide.

پناهندگان گزارش هایی از نسل کشی جمعی ارائه کردند.

They've launched a campaign of genocide against the immigrants.

آنها کمپین نسل کشی را علیه مهاجران راه اندازی کرده اند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>