دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Genre

  [ˈʒɑːnrə]

Noun

​a particular type or style of literature, art, film or music that you can recognize because of its special features

نوع، گونه، قسم، شاخه، نقاشی ژانر، نقاشی واقع نما، وابسته به گونه‌ی ادبی یا هنری بخصوصی

Synonyms

type, group, school, form, order, sort, kind, class, style, character, fashion, brand, species, category, stamp, classification, genus, subdivision

Examples

Literary/musical genres

ژانرهای ادبی/موسیقی

The horror/action/fantasy genre

ژانر وحشت / اکشن / فانتزی

Drama and short stories are two different literary genres.

نمایشنامه و داستان کوتاه دوگونه‌ی ادبی متفاوت هستند.

Crime fiction is a genre which seems likely to stay with us for many years.

داستان جنایی ژانری است که به نظر می رسد سال ها با ما خواهد ماند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>