دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سیزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Gleam

  [ɡliːm]

Noun

a flash or beam of light OR a pale clear light, often reflected from something AND the brightness of something that shines

درخشش‌، جرقه‌ای از نور، شعاع نور، برق نور، تابش، پرنگ، انعکاس نور (از سطحی براق)، بازتاب نور، نور ضعیف، کورسو، سوسو

​a small amount of something

هر چیز کم، ذره

Synonyms

glimmer, flash, beam, glow, sparkle, brightness, gloss, brilliance, sheen, lustre, trace, ray, suggestion, hint, flicker, inkling

Examples

A gleam of light shone through the prison window.

باریکه‌ای از نور از پنجره ی زندان می‌تابید.

The only source of light in the cellar came in the form of a gleam through a hole in the wall.

تنها منبع‌ روشنایی‌ زیر زمین‌، بصورت شعاعی‌ از سوراخ دیوار می‌آمد.

My grandmother gets a gleam in her eyes when she sees the twins.

وقتی‌ مادربزرگم‌ دو قلوها را می‌بیند، چشمانش‌ از شادی برق می‌زند.

A gleam of hope

روزنه‌ای از امید

A gleam of understanding

ذره‌ای فهم

The gleam of a distant fire

سوسو زدن یک نور از فاصله‌ی دور

The gleam of the lights reflected in the dark waters of the river.

درخشش نورهایی که در آب تیره‌ی رودخانه منعکس می‌شد.

Gleam

  [ɡliːm]

Verb

to shine with a pale clear light

تابان شدن، (لحظه‌ای) درخشیدن

to look very clean or bright

منعکس شدن نور (از سطحی براق)، بازتاب شدن نور، برق زدن، سوسو زدن، چشمک زدن

Synonyms

beam, blaze, burn, glow, incandesce, radiate, shine, coruscate, flash, glance, glimmer, glint, glisten, glister, glitter, scintillate, shimmer, spangle, sparkle, twinkle, wink

Examples

Towchal lights gleamed from afar.

چراغ‌های توچال از دور سوسو می‌زد.

His polished shoes gleamed.

کفش‌های واکس زده‌اش برق می‌زد.

Seeing the coins, his eyes gleamed.

از دیدن سکه‌ها چشمانش برق زد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>