دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Gloomy

  [ˈɡluːmi]

Adjective

dark; dim OR nearly dark, or badly lit in a way that makes you feel sad

تاریک‌، کم‌ نور، نیمه تاریک، گرفته، ابری و کم نور

in low spirits OR sad and without hope

با روحیه‌ی پایین‌، محزون، افسرده، دلخور، با جبین درهم، دژم

without much hope of success or happiness in the future

بدون امید شادی و موفقیت در آینده، حزن آور، غمگین کننده، دلگیر، پر اندوه، نژند، غم فزا، سوت و کور

Synonyms

dark, dull, dim, dismal, black, grey, obscure, murky, dreary, sombre, shadowy, overcast, dusky, crepuscular, Stygian, tenebrous, miserable, down, sad, dismal, low, blue, pessimistic, melancholy, glum, dejected, despondent, dispirited, downcast, joyless, downhearted, down in the dumps, cheerless, down in the mouth, in low spirits, depressing, bad, dismal, dreary, black, saddening, dispiriting, disheartening, funereal, comfortless

Antonyms

light, brilliant, sunny, radiant, happy, bright, cheerful, jolly, merry, upbeat, high-spirited, chirpy, jovial, blithe

Examples

My cousin was gloomy because his best friend had moved away.

پسر دایی‌ام غمگین‌ بود زیرا بهترین‌ دوستش‌ رفته‌ بود.

The reason Doris wasn't popular was that she always had a gloomy appearance.

دلیل‌ اینکه‌ «دوریس‌» محبوب نبود این‌ بود که‌ او همیشه‌ ظاهری دلگیر داشت‌.

Jones Beach is not so beautiful on a gloomy day.

ساحل‌ «جونز» در یک‌ روز دلگیر خیلی‌ قشنگ‌ نیست‌.

Gloomy weather

هوای گرفته (و حزن انگیز)

A gloomy room

اتاق دلگیر

Gloomy predictions

پیش گویی‌های نومید کننده

He felt gloomy after the funeral.

پس از مراسم ختم احساس حزن کرد.

He entered the room with a gloomy countenance.

با قیافه‌ای درهم وارد اتاق شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>