دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Grotesque

  [ɡrəʊˈtesk]

Adjective

​strange in a way that is unpleasant or offensive

عجیب و غریب، متناقض، بی تناسب، عجیب و باور نکردنی

extremely ugly in a strange way that is often frightening or funny

ضحک و بی معنی، غیر عادی و تمسخر انگیز، پوچ و مسخره (معانی این واژه بیشتر تداعی منفی دارند)

Synonyms

unnatural, bizarre, weird, odd, strange, fantastic, distorted, fanciful, deformed, outlandish, whimsical, freakish, misshapen, malformed, absurd, ridiculous, ludicrous, preposterous, incongruous

Antonyms

natural, normal

Examples

A grotesque design

طرح ناجور و مسخره

Her behavior was pompous and grotesque.

رفتار آن زن پر افاده و تمسخر انگیز بود.

The soldier hid his burned face, believing his wife would find it grotesque.

سرباز صورت سوخته خود را پنهان کرد و معتقد بود که همسرش آن را عجیب و غریب می‌داند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>