دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Guise

  [ɡaɪz]

Noun

a way in which somebody/something appears, often in a way that is different from usual or that hides the truth about them/it

ظاهر، شکل، نما، ظاهر فریبنده، وانمود، روش، طرز رفتار

Synonyms

form, appearance, dress, fashion, shape, aspect, mode, semblance, pretence, show, mask, disguise, face, front, aspect, façade, semblance

Examples

Under the guise of friendship

تحت لوای دوستی

That man is a monster in the guise of a human being!

ااین مردهیولایی است در هیبت یک انسان!

The story appears in different guises in different cultures.

این داستان در فرهنگ های مختلف به شکل های مختلف ظاهر می شود.

His speech presented racist ideas under the guise of nationalism.

سخنرانی او ایده های نژادپرستانه را تحت پوشش ملی گرایی ارائه می کرد.

She had been invited to the conference in her guise as a professional counsellor.

او در کسوت خود به عنوان یک مشاور حرفه ای به کنفرانس دعوت شده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>