دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و شش ۵۰۴
5 از 2 امتیاز

Harmony

  [ˈhɑːrməni]

Noun

a state of peaceful existence and agreement

(اندیشه، سلیقه و احساس و غیره) یکدلی، همدلی، همدلی و همصدایی، توافق، همنواختی، همزبانی، سازش، همداستانی، سازگاری، دمسازی، هماهنگی، یگانش

the way in which different notes that are played or sung together combine to make a pleasant sound

(موسیقی) هماهنگی، هم‌سازی، تلفیق چند ملودی، آواهای خوشایند، خوش آهنگی، صداهای آهنگین

an attractive combination of related things

تناسب و توازن، جوری، هم‌جوری، هم‌گری، انویی، فراخوری، سازواری، سازمندی

Synonyms

accord, order, understanding, peace, agreement, friendship, unity, sympathy, consensus, cooperation, goodwill, rapport, conformity, compatibility, assent, unanimity, concord, amity, amicability, like-mindedness, tune, melody, unison, tunefulness, euphony, melodiousness, balance, consistency, fitness, correspondence, coordination, symmetry, compatibility, suitability, concord, parallelism, consonance, congruity

Antonyms

opposition, conflict, hostility, disagreement, contention, antagonism, dissension, cacophony, discord, inconsistency, incongruity, unsuitability

Examples

We hoped the incident would not disrupt the harmony that existed between the brothers.

امیدوار بودیم‌ که‌ این‌ واقعه‌ هماهنگی‌ را که‌ بین‌ دو برادر وجود داشت‌ از بین‌ نبرد.

I am sympathetic to Warren because his plans are in harmony with mine.

من‌ با «وارن» موافقم‌ زیرا طرح هایش‌ با طرح های من‌ هماهنگی‌ دارند.

We responded to the harmony of the song by humming along.

ما زیر لبی‌ با آهنگ‌ ترانه‌ همراهی‌ می‌کردیم‌.

They worked together in harmony.

آنان با هماهنگی با هم کار می‌کردند.

The harmony of humans and the environment

سازگاری انسان با محیط

The two sang in harmony.

آن دو هماهنگ آواز خواندند.

Primitive humans lived in harmony with nature.

انسان‌های آغازین در هماهنگی با طبیعت زندگی می‌کردند.

The details of the design have harmony.

اجزای طرح با هم جور در می‌آیند.

We must establish a harmony between our needs and those of others.

ما می‌بایستی بین نیازهای خود و نیازهای دیگران هماهنگی ایجاد کنیم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>