دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نوزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Harvest

  [ˈhɑːrvɪst]

Noun

the time of year when the crops are gathered in on a farm, etc.; the act of cutting and gathering crops

درو، برداشت (محصول)، فصل برداشت

gathering in of grain or other food crops OR the crops, or the amount of crops, cut and gathered

جمع‌ آوری غلات یا دیگر محصولات غذایی‌، خرمن، محصول، فراورده‌ی سال

Synonyms

harvesting, picking, gathering, collecting, reaping, harvest-time, crop, yield, year's growth, produce

Examples

This year’s harvest was adequate to feed all our people.

برداشت‌ امسال برای تغذیه‌ی تمام جمعیت‌ ما کافی‌ بود.

The farmer decided to expand his fields so that he would get a bigger harvest.

کشاورز تصمیم‌ گرفت‌ که‌ مزارعش‌ را گسترش دهد تا محصول بیشتری بدست‌ آورد.

If the harvest is poor, there is always the possibility of a famine.

اگر برداشت‌ کم‌ باشد، همیشه‌ احتمال قحطی‌ وجود دارد.

Last year we had a good harvest.

پارسال خرمن خوبی داشتیم.

It was harvest and the farmers were very busy.

فصل برداشت بود و کشاورزان سخت مشغول بودند.

I remembered my own field and the harvest time.

یادم از کشته‌ی خویش آمد و هنگام درو.

Harvest

  [ˈhɑːrvɪst]

Verb

to cut and gather a crop; to catch a number of animals or fish to eat

درو کردن، (محصول) برداشت کردن، بهره‌برداری کردن

Synonyms

crop, garner, gather, pick, reap

Examples

To harvest honey

عسل برداشت کردن

To harvest timber

(از جنگل) چوب بهره‌برداری کردن

To harvest wheat

گندم درو کردن

They regularly harvest whales to keep their population down.

آنان مرتبا نهنگ‌ها را شکار می‌کنند تا شمار آنها زیاد نشود.

When all the beets are harvested they are loaded onto trucks.

وقتی همه‌ی چغندرها برداشت شد آنها را در کامیون بار می‌کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>