دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و هفت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Heed

  [hiːd]

Noun

careful attention; notice; observation (usually with give or take)

توجه‌ دقیق‌، اعتنا، توجه، وقع گذاری، پروا، باک، ارزش دادن، حرف شنوی

Synonyms

thought, care, mind, note, attention, regard, respect, notice, consideration, watchfulness

Antonyms

neglect, disregard, carelessness, inattention, laxity, thoughtlessness, laxness

Examples

Florence pays no heed to what the signs say.

«فلورانس‌» هیچ‌ توجه‌ای به‌ آنچه‌ علائم‌ می‌گویند نمی‌کند.

Take heed and be on guard against those who try to deceive you.

دقت‌ کنید و مراقب‌ کسانی‌ باشید که‌ سعی‌ می‌کنند شما را فریب‌ دهند.

Take heed of what you do!

مواظب کارهای خود باش!

But he paid no heed to what I said.

اما به گفته‌های من توجهی نکرد.

Heed

  [hiːd]

Verb

give careful attention to; take notice of OR to pay careful attention to somebody’s advice or warning

با دقت‌ توجه‌ کردن، (به پند یا هشدار یا اخطار و غیره) گوش فرادادن، پروا کردن، اعتنا کردن، ارزش‌داد کردن، توجه کردن، باک داشتن

Synonyms

pay attention to, listen to, take notice of, follow, mark, mind, consider, note, regard, attend, observe, obey, bear in mind, be guided by, take to heart, give ear to

Antonyms

ignore, disregard, discount, reject, overlook, neglect, shun, flout, disobey, turn a deaf ear to, be inattentive to

Examples

I demand that you heed what I say.

تقاضا می‌کنم‌ به‌ آنچه‌ می‌گویم‌ به‌ دقت‌ توجه‌ کنید.

Dear child, heed your mother's words!

بچه‌جان، حرف مادرت بشنو!

They didn't heed my warning and jumped into the roaring river.

آنان به هشدار من‌اعتنایی نکردند و پریدند توی رودخانه‌ی خروشان.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>