دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس یازدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Hesitate

  [ˈhezɪteɪt]

Verb

to be slow to speak or act because you feel uncertain or nervous

من‌من کردن، (هنگام سخن گفتن) مکث کردن، لکنت داشتن، درنگ کردن، مکث کردن

fail to act quickly; be undecided OR to be worried about doing something, especially because you are not sure that it is right or appropriate

سریع‌ عمل‌ نکردن، مردد بودن، تعلل‌ کردن، تردید کردن، اندیدن، دو دل بودن، مردد بودن، این دست و آن دست کردن، مطمئن نبودن، بی‌میل بودن

Synonyms

waver, delay, pause, haver, wait, doubt, falter, be uncertain, dither, vacillate, equivocate, temporize, hum and haw, shillyshally, swither, be reluctant, be unwilling, shrink from, think twice, boggle, scruple, demur, hang back, be disinclined, balk or baulk

Antonyms

decide, be confident, be firm, be decisive, continue, resolve, be determined

Examples

Nora hesitated to accept the challenge.

«نورا» در پذیرش مبارزه مردد بود.

When he got to the robbers' vicinity, he hesitated before going on.

وقتی‌ به‌ نزدیکی‌ سارقین‌ رسید، قبل‌ از پیش‌ رفتن‌ درنگ‌ کرد.

The proverb tells us that he who hesitates is lost.

ضرب المثل‌ به‌ ما می‌گوید که‌ هر کسی‌ تردید کند، بازنده است‌.

Hesitating to ask personal questions

بی‌میل نسبت به پرسیدن سوالهای شخصی

I'd hesitate before accepting that offer.

درباره‌ی قبول آن پیشنهاد مطمئن نیستم.

Those who hesitated lost the opportunity.

کسانی که دو دل بودند فرصت را از دست دادند.

No qualified student should hesitate to register.

هیچ دانشجوی واجد شرایط نباید در نام‌نویسی تردید کند.

She hesitated a moment and then said, "yes".

او لحظه‌ای درنگ کرد و سپس گفت: ((آری)).

The deer hesitated and then disappeared in the forest.

آهو مکث کرد و سپس در جنگل ناپدید شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>