دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Hyperbole

  [haɪˈpɜːrbəli]

Noun

a way of speaking or writing that makes something sound better, more exciting, more dangerous, etc. than it really is

(ادبیات) اغراق، گزافه، لاف، اغراق گویی

Synonyms

exaggeration, hype, overstatement, enlargement, magnification, amplification

Examples

Much of the writer's humor arose from his brilliant use of hyperbole.

بسیاری از شوخ طبعی های نویسنده ناشی از استفاده درخشان وی از اغراق است.

American humor is founded largely on hyperbole.

طنز آمریکایی ها تا حد زیادی بر پایه اغراق است.

It was not hyperbole to call it the worst storm in twenty years.

اغراق آمیز نیست اگر آن را بدترین طوفان در بیست سال گذشته نامید.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>