دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سیزدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Identify

  [aɪˈdentɪfaɪ]

Verb

recognize as being, or show to be, a certain person or thing; prove to be the same OR to recognize and correctly name someone or something AND to recognize something or discover exactly what it is, what its nature or origin is etc

شناسایی کردن، تعیین هویت کردن، شناختن، تشخیص دادن

if a particular thing identifies someone or something, it makes them easy to recognize

شناساندن، مشخص کردن

Synonyms

recognize, place, name, remember, spot, label, flag, catalogue, tag, diagnose, classify, make out, pinpoint, recollect, put your finger on, establish, spot, confirm, finger, demonstrate, pick out, single out, certify, verify, validate, mark out, substantiate, corroborate, determine, establish, discover, fix, work out, decide on, settle on, ascertain, deduce, make up your mind on

Antonyms

confuse, lose, miss, overlook

Examples

Numerous witnesses identified the butcher as the thief.

شاهدان زیادی قصاب را به‌ عنوان دزد تشخیص‌ دادند.

Mrs. Shaw was able to identify the painting as being hers.

خانم‌ «شاو» توانست‌ تشخیص‌ دهد که‌ نقاشی‌ متعلق‌ به‌ اوست‌.

With only a quick glimpse, Reggie was able to identify his girlfriend in the crowd.

«رجی‌» با یک‌ نگاه اجمالی‌ توانست‌ دوست‌ دخترش را در جمعیت‌ تشخیص‌ دهد.

He identified four major issues.

او چهار مطلب اصلی را مشخص کرد.

This card will identify you as a club member.

این کارت شما را به عنوان عضو باشگاه مشخص می‌کند.

Can you identify every child in this photograph?

آیا می‌توانید هر یک از بچه‌هایی را که در این عکس هستند شناسایی کنید؟

Two of the burned bodies could not be identified.

دو تا از جسدهای سوخته را نمی‌شد شناسایی کرد.

Each animal can identify the sounds of its own species.

هر جانوری می‌تواند آوای همنوع خود را تشخیص دهد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>