دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Ignominious

  [ˌɪɡnəˈmɪniəs]

Adjective

​that makes, or should make, you feel ashamed

خفت‌بار، رسوا کننده، ننگ آور، پست کننده، خوار کننده، حقیر کننده، نفرت‌آور

Synonyms

humiliating, disgraceful, shameful, sorry, scandalous, abject, despicable, mortifying, undignified, disreputable, dishonorable, inglorious, discreditable, indecorous

Antonyms

worthy, honorable, reputable, creditable

Examples

Ignominious work

کار حقیرکننده

Ignominious words

کلمات نفرت‌انگیز

An ignominious peace treaty

قرارداد صلح ننگ‌آور

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>