دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته دهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Imminent

  [ˈɪmɪnənt]

Adjective

(especially of something unpleasant) likely to happen very soon

(خطر یا بدبیاری یا شکست و غیره) قریب‌الوقوع، زودآیند، در راه، نزدیک

Synonyms

near, coming, close, approaching, threatening, gathering, on the way, in the air, forthcoming, looming, menacing, brewing, impending, at hand, upcoming, on the cards, on the horizon, in the pipeline, nigh, in the offing, fast-approaching, just round the corner, near-at-hand

Antonyms

remote, distant, far-off, delayed

Examples

Their imminent departure

عزیمت قریب‌الوقوع آنان

The enemy's defeat is imminent.

شکست دشمن نزدیک است.

An attack seems imminent.

حمله قریب الوقوع به نظر می رسد.

The imminent threat of invasion

تهدید قریب الوقوع تعرض

The system is in imminent danger of collapse.

این سیستم در خطر فروپاشی قریب الوقوع است.

An announcement about his resignation is imminent.

اعلامیه ای در مورد استعفای او قریب الوقوع است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>