دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Inanimate

  [ɪnˈænɪmət]

Adjective

not alive in the way that people, animals and plants are

غیر ذی حیات، نازنده، بی‌جان، ناجاندار

dead or appearing to be dead

دل‌مرده، دلگیر، بد روحیه، ملال‌آور، بی‌حالت، بی‌نشاط

Synonyms

lifeless, inert, dead, cold, extinct, defunct, inactive, soulless, quiescent, spiritless, insensate, insentient

Antonyms

living, active, alive, moving, lively, animate, alive and kicking, full of beans

Examples

Bricks and stones are inanimate things.

آجر و سنگ چیزهای بی جان هستند.

To assign human attributes to an inanimate object

قایل شدن ویژگی های انسانی برای جسم بی جان

She claims she has no skill at painting people or animals and prefers to paint inanimate objects.

او ادعا می کند که مهارتی در نقاشی افراد یا حیوانات ندارد و ترجیح می دهد اشیای بی جان را نقاشی کند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>