دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته شانزدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Indigenous

  [ɪnˈdɪdʒənəs]

Adjective

(of people and their culture) coming from a particular place and having lived there for a long time before other people came there; relating to, belonging to or developed by these people

اهالی بومی، نهادی، درون زاد، فطری

(of plants and animals) having originally developed in a particular place, rather than having been brought there from somewhere else

بومی، بومزاد

Synonyms

native, original, aboriginal, home-grown, autochthonous

Examples

Behavior that is indigenous to human beings.

رفتاری که در انسان‌ها ذاتی است.

Lions are indigenous to Africa.

شیر بومی افریقا است.

Indians are indigenous inhabiants of America.

سرخپوستان ساکنان بومی امریکا هستند.

Plants that are indigenous to the Loot Desert.

گیاهان بومی کویر لوت

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>