دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و هشت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Insist

  [ɪnˈsɪst]

Verb

to demand that something happen or that somebody agree to do something

اصرار کردن، دوپا را در یک کفش کردن، پافشاری کردن، لج کردن، (روی چیزی) پیله کردن، واسرنگیدن، کشتیار شدن، (شدیدا) درخواست کردن، خواستار شدن

to state clearly that something is true, especially when other people do not believe you

(مصرانه) ادعا کردن، اعلام کردن

Synonyms

persist, press (someone), be firm, stand firm, stand your ground, lay down the law, put your foot down, not take no for an answer, brook no refusal, take or make a stand, demand, order, urge, require, command, dictate, entreat, assert, state, maintain, hold, claim, declare, repeat, vow, swear, contend, affirm, reiterate, profess, avow, aver, asseverate

Examples

Mother insists that we do our homework before we start the long telephone conversations.

مادر اصرار دارد قبل‌ از اینکه‌ مکالمات تلفنی‌ طولانی‌ را شروع کنیم‌، تکالیفمان را انجام دهیم‌.

She insisted that Sal was not jealous of his twin brother.

او اصرارداشت‌ که‌ «سل‌» نسبت‌ به‌ برادر دو قلویش‌ حسادت نمی‌ورزد.

The doctor insisted that Marian get plenty of rest after the operation.

پزشک‌ اصرار داشت‌ که‌ «ماریان» بعد از عمل‌ جراحی‌ خیلی‌ زیاد استراحت‌ کند.

He insisted on going.

او اصرار به رفتن کرد.

I said "no" but he insisted.

گفتم ((نه)) ولی او پافشاری کرد.

She insisted upon the truth of his words.

او روی صحت گفته‌های خود پافشاری کرد.

The workers may insist that he be fired.

ممکن است کارگران اخراج او را خواستار شوند.

He insisted that he was completely innocent.

او مصرانه ادعا می‌کرد که کاملا بی‌گناه است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>