دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Inviolable

  [ɪnˈvaɪələbl]

Adjective

that must be respected and not attacked or destroyed

نقض نکردنی، (قول و غیره) نشکستنی، تخطی ناپذیر، ویران نشدنی، گزندناپذیر، خراب نکردنی

Synonyms

sacrosanct, sacred, hallowed, holy, inalienable, unalterable

Examples

The inviolable heavens

عرش گزند ناپذیر

The promise you and I made is inviolable for ever.

عهدی که با تو بستیم هرگز شکستنی نیست.

The brothers made an inviolable agreement never to tell what they saw that day.

برادرها توافق محکمی بستند که هرگز چیزی که آن روز دیدند رو نگویند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>