دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Jest

  [dʒest]

Noun

joke: fun; mockery; thing to be laughed at OR something said or done to make people laugh

شوخی، مسخره، سخره، دست اندازی ، مضحکه، مزاح، ریشخند، خوشحالی، سردماغی، خرم دلی، لودگی، مسخره بازی، دلقک بازی

Synonyms

joke, play, crack, sally, gag, quip, josh, banter, hoax, prank, wisecrack, pleasantry, witticism, jape, bon mot

Examples

Though he spoke in jest, Mark was undoubtedly giving us a message.

گرچه‌ «مارک» به‌ شوخی‌ سخن‌ می‌گفت‌ اما بدون شک‌ برای ما پیامی‌ داشت‌.

In some quarters, honesty and hard work have become subjects of jest.

در برخی‌ از مناظق‌، صداقت‌ و سختکوشی‌ مورد تمسخر واقع‌ شده اند.

to say something in jest

به شوخی چیزی گفتن

Don't jest with me, boy!

پسر مرا دست نیانداز!

It began as a jest and ended in tragedy.

با شوخی شروع شد و با اندوه پایان یافت.

A fellow of infinite jest

(شکسپیر) آدمی بسیار دل شاد

Nobody laughed at his jests.

هیچ کس به دلقک‌بازی‌های او نخندید.

Jest

  [dʒest]

Verb

to joke; poke fun OR to say things that are not serious or true, especially in order to make somebody laugh

ریشخند کردن، مسخره کردن، دست انداختن، شوخی کردن، تسخر زدن، دلقک بازی در آوردن، لودگی کردن

Synonyms

joke, kid, mock, tease, sneer, jeer, quip, josh, scoff, banter, deride, chaff, gibe

Examples

Do not jest about matters of morality.

در مورد مسائل‌ اخلاقی‌، شوخی‌ نکنید.

Are you jesting or are you speaking seriously?

شوخی می‌کنی یا داری جدی می‌گی؟

And the other jested that from the ebb and flow ...

و آن دگر تسخر زدی کز جزر و مد ...

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>