دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Lack

  [læk]

Noun

the state of not having something or not having enough of something

کمبود، کمداشت، کمداشتن، کمبود داشتن، کسرداشتن، نداشتن، فقدان، ناداشت، نایابی

Synonyms

defect, deficiency, deficit, inadequacy, insufficiency, paucity, poverty, scantiness, scantness, scarceness, scarcity, shortage, shortcoming, shortfall, underage, absence, dearth, want

Examples

Lack of oxygen

کمداشت اکسیژن

Lack of experience

کمداشت تجربه

Lack of rain

کمبود باران

Lacking two grams of being a kilo.

دو گرم مانده که یک کیلو بشود.

Faith was the only thing lacking amongst them.

یگانه چیزی که در میان آنان وجود نداشت ایمان بود.

There is a total lack of democracy in that country.

در آن کشور اصلا دموکراسی وجود ندارد.

Lack

  [læk]

Verb

be entirely without something; have not enough OR to have none or not enough of something

کاملاً فاقد چیزی بودن، به‌ اندازه کافی‌ نداشتن‌، نیاز داشتن، بی بهره بودن

Synonyms

miss, want, need, require, not have, be without, be short of, be in need of, be deficient in

Antonyms

have, own, enjoy, possess

Examples

Your daily diet should not lack fruits and vegetables.

رژیم‌ غذایی‌ روزانه‌ شما، نباید فاقد میوه وسبزیجات باشد.

His problem was that he lacked a variety of talents.

مشکلش‌ این‌ بودکه‌ فاقد استعدادهای مختلف‌ بود.

As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch.

«وین‌ سنت‌» بعنوان رقاصی‌ تازه کار، می‌دانست‌ که‌ مهارت حرفه‌ای ندارد.

Be lacking in (something)

کمبود داشتن، (چیزی را) کسر داشتن

We are lacking for nothing right now.

هم اکنون به هیچ چیزی نیاز نداریم.

They have mastered old learning but are lacking in modern sciences.

آنها علوم قدیم را یاد گرفته‌اند ولی از علوم جدید بی‌بهره‌اند.

We lack space.

ما جا کم داریم.

They lacked nothing but water.

آنها هیچ چیزی کم نداشتند بجز آب.

Some communities still lack electricity and indoor plumbing.

برخی از جوامع هنوز برق و آب لوله‌کشی ندارند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>