دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Legend

  [ˈledʒənd]

Noun

story coming from the past, which many people have believed OR a story from ancient times about people and events, that may or may not be true; this type of story

داستانی‌ که‌ از گذشته‌ نشأت می‌گیرد و افراد زیادی آن را باور کرده اند، افسانه، داستان نیمه تاریخی، داستان ساختگی، روایت، داستان سینه به سینه، داستان خیالی، داستان شگفت‌انگیز درباره‌ی یک آدم برجسته و افسانه آفرین

a very famous person, especially in a particular field, who is admired by other people

آدم برجسته و مورد بحث، آدم داستان آفرین و بحث‌انگیز

the explanation of a map or a diagram in a book

(جدول یا نقشه یا تصویر یا نمودار و غیره) زیرنویس، توضیح (که معمولا در زیر آن نوشته می‌شود)، راهنمای نقشه یا جدول (و غیره)

a piece of writing on a sign, a label, a coin, etc.

(روی مدال و سکه و سپر و غیره) پشت نبشته، نوشته‌ی روی سکه

Synonyms

myth, story, tale, fiction, narrative, saga, fable, folk tale, urban myth, urban, legend, folk story, celebrity, star, phenomenon, genius, spectacle, wonder, big name, marvel, prodigy, luminary, celeb, megastar, inscription, title, caption, device, motto, rubric

Examples

Stories about King Arthur and his knights are popular legends.

داستان های «شاه آرتور» و شوالیه‌هایش‌، افسانه‌های معروفی‌ هستند.

Legend has exaggerated the size of Paul Bunyan.

افسانه‌ها در مورد جثه‌ی «پائول بونیان» اغراق کرده اند.

The legend on the rare coin was scarcely legible.

نوشته‌های روی سکه‌ قدیمی‌، به‌ سختی‌ قابل‌ خواندن بود.

Irish legend

افسانه‌ی ایرلندی

They told a legend and went to sleep.

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.

He became a legend in his own time.

او برای معاصران خود آدمی افسانه‌ای شد.

The legend of Jallal-addin Kharazmshahi's braveries

افسانه‌ی دلاوری‌های جلال‌الدین خوارزمشاهی

The legend of Hassan Sabbah's capture of Allamoot Castle

افسانه‌ی تسخیر قلعه‌ی الموت توسط حسن صباح

The legends on both sides of the coins were in Greek.

نوشته‌های دو طرف سکه‌ها به یونانی بود.

The myths of Greek Gods and the legends of King Arthur

اسطوره‌های خدایان یونان و افسانه‌های شاه آرتور

He didn't know whether the rumors about the treasure were legend or reality.

نمی‌دانست شایعات مربوط به گنج افسانه است یا واقعیت.

According to a family legend, his ancestors had migrated from Lorestan to Kashan.

طبق یک روایت خانوادگی، اجداد او از لرستان به کاشان کوچ کرده بودند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>