دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و شش ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Lethargic

  [ləˈθɑːrdʒɪk]

Adjective

​without any energy or enthusiasm for doing things

رخوت انگیز، خواب آور، کسالت آور، خمودگر، فسردگر، خوابناک، افسرده، فسرده، کسل، خمود، بی حال

Synonyms

apathetic, dull, lackadaisical, laid-back, languid, listless, passive, sleepy, blah, comatose, debilitated, dilatory, dopey, dormant, draggy, drowsy, enervated, having spring fever, heavy, idle, impassive, inactive, indifferent, inert, laggard, languorous, moony, nebbish, out of it, phlegmatic, sleepyhead, slothful, slow, slumberous

Antonyms

active, alert, animated, caring, energetic, lively, vivacious, busy

Examples

Hot, humid weather makes me lethargic.

هوای گرم و مرطوب مرا کسل می‌کند.

These dreary winter days make me lethargic.

این روزهای دلگیر زمستانی مرا بی حال می کند

You may feel lethargic for some time after your surgery.

ممکن است تا مدتی پس از جراحی احساس بی حالی داشته باشید.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>