دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Loyalty

  [ˈlɔɪəlti]

Noun

faithfulness to a person, government, idea, custom, or the like OR the quality of being constant in your support of somebody/something AND a strong feeling that you want to support and be loyal to somebody/something

وفاداری به‌ یک‌ شخص‌، دولت‌، اندیشه‌، رسم‌ و غیره، وفاداری، باوفایی، صداقت، اخلاص

Synonyms

faithfulness, commitment, devotion, allegiance, reliability, fidelity, homage, patriotism, obedience, constancy, dependability, trustworthiness, steadfastness, troth, fealty, staunchness, trueness, trustiness, true-heartedness

Examples

The monarch referred to his knights’ loyalty with pride.

پادشاه با افتخار به‌ وفاداری شوالیه‌هایش‌ اشاره نمود.

Nothing is so important to transmit to the youth as the sacredness of loyalty to one’s country.

هیچ‌ چیز به‌ اندازه ی انتقال قداست‌ وفاداری به‌ کشور خود به‌ جوانان مهم‌ نیست‌.

Out of a sense of loyalty to his friends, Michael was willing to suffer torments, and he, therefore, refused to identify his colleagues in the plot.

«مایکل‌» از روی حس‌ وفاداری به‌ دوستانش‌، مایل‌ بود که‌ شکجه‌ را تحمل‌ کند و از این‌ رو در شناسایی‌ همکارانش‌ در توطئه‌ امتناع ورزید.

Can I count on your loyalty?

آیا می توانم روی وفاداری شما حساب کنم؟

They swore their loyalty to the king.

آنها به شاه سوگند وفاداری خود را عرضه کردند.

His primary loyalty was to his family.

وفاداری اولیه او به خانواده اش بود.

His loyalties lay with people from the same background as himself.

وفاداری او با افرادی از همان پیشینه خود بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>