دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Magnify

  [ˈmæɡnɪfaɪ]

Verb

to make something look bigger than it really is, for example by using a lens or microscope AND to make something bigger, louder or stronger OR cause to look larger than it really is

(به کمک ذره بین و غیره) بزرگ‌نما کردن، بزرگ کردن، درشت‌نما کردن، بیش‌ از حد واقعی‌ جلوه دادن

to make something seem more important or serious than it really is

در گفتن‌ پا را از حقیقت‌ فراتر گذاشتن‌، غلو کردن، مبالغه کردن، گزافه گویی کردن، لاف زدن، (از نظر اندازه یا اهمیت یا مقام) بزرگتر کردن، ارجمند کردن، والا کردن

to extol; praise

(قدیمی) ستودن، ستایش کردن

Synonyms

enlarge, increase, boost, expand, intensify, blow up, heighten, amplify, augment, dilate, make worse, exaggerate, intensify, worsen, heighten, deepen, exacerbate, aggravate, increase, inflame, fan the flames of, exaggerate, overdo, overstate, build up, enhance, blow up, inflate, overestimate, dramatize, overrate, overplay, overemphasize, blow up out of all proportion, aggrandize, make a production (out) of, make a federal case of

Antonyms

reduce, shrink, diminish, decrease, lessen, minimize, understate, deflate, denigrate, belittle, disparage, deprecate

Examples

A microscope is a magnifying glass.

یک‌ میکروسکوپ یک‌ ذره بین‌ است‌.

It seems that Mr. Steinmetz magnified the importance of the document in his possession.

به‌ نظر می‌رسد آقای «استین‌ متز» در مورد اهمیت‌ مدارکی‌ که‌ در اختیار داشت‌، بزرگنمایی‌ می‌کرد.

Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.

عده ای گرایش‌ دارند که‌ عیب‌ کوچک‌ دیگران را بزرگ جلوه دهند.

...and the lord magnified him among the Jews

... و خداوند او را در میان جهودان عزت بخشید.

To magnify one's sufferings

سختی‌های خود را بزرگ‌تر از آنچه هست وانمود کردن

They magnified the art but belittled the artist.

آنان هنر را می‌ستودند ولی هنرمند را تحقیر می‌کردند.

This microscope magnifies things one hundred times.

این میکروسکپ چیزها را صد مرتبه بزرگ‌تر می‌نماید.

They teach history mainly to magnify their own country.

تاریخ را بیشتر برای این درس می‌دهند که کشور خود را بزرگ کنند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>