دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هشتم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Malignant

  [məˈlɪɡnənt]

Adjective

(of a tumor or disease) that cannot be controlled and is likely to cause death

(پزشکی) مهلک، خطرناک، بدخیم

having or showing a strong desire to harm somebody

بدخواه، بدجنس، بداندیش، بدسرشت، بدنهاد، بدجنسانه، شرورانه، دارای تاثیر بد، بدفرجام، نحس، زیان‌بخش

Synonyms

uncontrollable, dangerous, evil, fatal, deadly, cancerous, virulent, metastatic, irremediable, hostile, harmful, bitter, vicious, destructive, malicious, malign, hurtful, pernicious, malevolent, spiteful, baleful, injurious, inimical, maleficent, of evil intent

Antonyms

kind, friendly, benign, benevolent, amicable, warm-hearted

Examples

A malignant enemy

دشمن بدخواه

Her malignant thoughts

اندیشه‌های بدجنسانه‌ی او

The tumor in his eye is malignant.

غده‌ی درون چشم او بدخیم است.

They believed in the malignant power of the stars.

آنان به تاثیر بد ستارگان اعتقاد داشتند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>