دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفتم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Massive

  [ˈmæsɪv]

Adjective

big and heavy; large and solid; bulky

بزرگ، سنگین‌، درشت‌ وتوپر، حجیم‌، سترگ، عظیم، گنجا، غول‌آسا، ستبر

extremely large or serious OR unusually large, powerful, or damaging

بیش از معمول، بسیار زیاد، زیادوار، شدید و دامنه‌دار، انبوه‌وار، همه جانبه، گسترده، وسیع، ژفت

Synonyms

huge, great, big, heavy, imposing, vast, enormous, solid, impressive, substantial, extensive, monster, immense, hefty, titanic, gigantic, monumental, whacking, mammoth, bulky, colossal, whopping, weighty, stellar, hulking, ponderous, gargantuan, elephantine, ginormous, humongous or humungous

Antonyms

little, small, minute, light, tiny, thin, slight, petty, trivial, frail

Examples

The boss asked some employees to lift the massive box.

رئیس‌ از چند کارمند خواست‌ جعبه‌ی حجیم‌ را بلند کنند.

From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles.

«ویلی‌» با بلند کردن وزنه‌، ماهیچه‌های بازویش‌ را حجیم‌ ساخته‌ بود.

The main building on the campus was so massive that the new students had trouble finding their way around at first.

ساختمان اصلی‌ محوطه‌ی دانشگاه آنقدر بزرگ بودکه‌ در ابتدا دانشجویان جدید برای پیدا کردن راهشان مشکل‌ داشتند.

Massive rocks

صخره‌های سترگ

Massive statues

مجسمه‌های غول آسا

Massive towers

برج‌های عظیم

Rustam's massive shoulders

شانه‌های ستبر رستم

A massive dose of medicine

مقدار بسیار زیاد دارو (که خورده شده)

The country's massive debts

بدهی‌های زیاد کشور

The most massive odor I have ever known.

شدیدترین بویی که تابحال به مشامم رسیده است.

Massive hemorrhage

خون‌ریزی شدید و گسترده

A massive heart attack

حمله‌ی قلبی شدید

Massive retaliation

حمله انتقامی در سطح گسترده، قصاص همگانی

One of the most massive programs ever submitted to the Congress.

یکی از جامع‌ترین برنامه‌هایی که تاکنون به کنگره تقدیم شده است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>