دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و دو ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Maximum

  [ˈmæksɪməm]

Noun

greatest amount OR ​the greatest amount, size, speed, etc. that is possible, recorded or allowed

بیشترین‌ مقدار، اندازه و سرعت ممکن

Synonyms

top, most, peak, ceiling, crest, utmost, upper limit, uttermost

Antonyms

bottom, minimum

Examples

Chris acknowledged that the maximum he had ever walked in one day was fifteen miles.

«کریس‌» اذعان کرد که‌ بیشترین‌ مقداری که‌ تا بحال ظرف یک‌ روز پیاده روی کـرده اسـت‌، پانزده مایل‌ بوده است‌.

A maximum of 30 children in a class

حداکثر 30 کودک در یک کلاس

What is the absolute maximum you can afford to pay?

حداکثر مقدار مقطوعی که می توانید پرداخت کنید چقدر است؟

The July maximum (= the highest temperature recorded in July) was 30°C.

حداکثر دمای جولای (= بالاترین دمای ثبت شده در ماه جولای) 30 درجه سانتی گراد بود.

Maximum

  [ˈmæksɪməm]

Adjective

greatest possible OR ​as large, fast, etc. as is possible, or the most that is possible or allowed

بیشترین‌ مقدار ممکن‌، حداکثر، بیشینه، بیشین، مهین، مهینه، منتها درجه، اوج، ماکزیمم

Synonyms

greatest, highest, supreme, paramount, utmost, most, maximal, topmost

Antonyms

lowest, least, minimal

Examples

We would like to exhibit this rare collection to the maximum number of visitors.

ما دوست‌ داریم‌ که‌ این‌ مجموعه‌ی بی‌نظیر را برای بیشترین‌ تعداد بازدیـد کننـده بـه‌ نمـایش‌ بگذاریم‌.

The committee anticipated the maximum attendance of the first day of the performance.

کمیته‌ بیشترین‌ تعداد بازدیدکننده را در روز نخست‌ اجراء پیش‌ بینی‌ کرد.

Maximum point

(ریاضی) نقطه‌ی اوج، نقطه‌ی بیشینه

Maximum temperature

بیشینه‌ی حرارت، حداکثر دما

Maximum speed on city roads is 60 kilometers.

حداکثر سرعت در جاده‌های شهر ۶۰ کیلومتر است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>