دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Merit

  [ˈmerɪt]

Noun

goodness; worth; value OR the quality of being good and of deserving praise or reward

خوبی‌، ارزش، شایستگی، استحقاق، سزاواری، شایندگی، نیکویی

a good feature that deserves praise or reward

(چیز) ارزشمند، در خور قدردانی یا پاداش (و غیره)، (جمع) محسنات، نکات خوب و بد هرچیز

a grade in an exam or for a piece of work at school or university that is very good AND a special mark or award given as a reward for good behavior at school

پاداش، جایزه، نشان، مدال

Synonyms

worth, value, quality, credit, talent, desert, virtue, integrity, excellence, goodness, worthiness, advantage, quality, strength, asset, virtue, good point, strong point, worthiness

Antonyms

disadvantage, dishonor, disrespect, evil, ill repute, wickedness, worthlessness

Examples

There is little merit in lying to those you love.

خوبیت‌ ندارد به‌ کسانی‌ که‌ دوستشان دارید دروغ بگویید.

My brother was promoted because of merit, not because of friendship.

برادرم بخاطر شایستگی‌ ترفیع‌ گرفت‌ نه‌ بخاطر رفاقت‌.

Do you think the tradition of marriage has any merit?

آیا فکر می‌کنید در سنت‌ ازدواج ارزش وجود دارد؟

The merits of this plan

محسنات این طرح

Literary works of merit

آثار ادبی ارزشمند

Opinions of his merit vary.

عقاید درباره‌ی شایستگی او متفاوت است.

His claims are without merit.

ادعاهای او ارزشی ندارد.

To judge a case on its merits

موضوعی را با درنظر گرفتن نکات خوب و بد آن داوری کردن

Originality is one of his highest merits.

ابتکار یکی از ارزشمندترین نیکویی‌های اوست.

Education and faith have helped her acquire merit.

تحصیل و ایمان، او را در نیل به ارزش معنوی یاری داده است.

Merit

  [ˈmerɪt]

Verb

to deserve praise, attention, etc.

سزیدن، سزاواربودن، استحقاق داشتن، شایستن، شاینده بودن، در خوربودن

Synonyms

deserve, earn, gain, get, win, rate

Examples

A merited reward

پاداش سزاوار

This problem merits re-examination.

این مسئله در خور بررسی مجدد است.

Both of them merited the punishment which the court had decreed.

هر دوی آنها مستحق تنبیهی بودند که دادگاه معین کرده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>