دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس نهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Miniature

  [ˈmɪnətʃər - ˈmɪnətʃʊr]

Noun

a very small detailed painting, often of a person

(به ویژه اگر روی استخوان یا عاج یا پوست باشد) نقاشی مینیاتور، مینیاتور، ریزفرتور، تصویر کوچک، حروف مذهب، تذهیب، متن آرایی، زرنگاری

a very small copy or model of something; a very small version of something

هنر مینیاتورسازی، ریزفرتورسازی، نمونه بسیار کوچک از چیزی، نسخه‌ی بسیار ریز، ماکت خیلی کوچک

Synonyms

model

Examples

in miniature

به مقیاس کم، به میزان کم، به صورت بسیار ریز

Brandy miniatures (= very small bottles)

مینیاتور براندی (= بطری های بسیار کوچک)

A doll’s house with everything in miniature

یک خانه عروسکی با همه جزئیات بصورت خیلی ریز

Through play, children act out in miniature the dramas of adult life.

از طریق بازی، کودکان درام های زندگی بزرگسالان را در مقیاس کوچک بازی می کنند.

Miniature

  [ˈmɪnətʃər - ˈmɪnətʃʊr]

Adjective

represented on a small scale OR very small; much smaller than usual

در مقیاسی‌ کوچک‌ نشان داده می‌شود، کوچک‌، (از هر چیز) نسخه‌ی بسیار ریز، ماکت، ریز رو گیر، ریزمونه

Synonyms

small, little, minute, baby, reduced, tiny, pocket, toy, mini, wee, dwarf, scaled-down, diminutive, minuscule, midget, teeny-weeny, Lilliputian, teensy-weensy, pygmy or pigmy

Antonyms

big, large, huge, great, giant, enormous, immense, enlarged, gigantic, oversize, ginormous

Examples

The young boy wanted a miniature sports car for his birthday.

پسر بچه‌، برای تولدش ماشین‌ مسابقه‌ای کوچکی‌ را می‌خواست‌.

Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle.

«تدی» بجای خریدن یک‌ سگ‌ بزرگ، یک‌ پودل کوچک‌ خرید.

We were seeking a miniature model of the bulky chess set.

ما به‌ دنبال نمونه‌ی کوچکی‌ از مهره های بزرگ شطرنج‌ بودیم‌.

A miniature camera

دوربین عکاسی بسیار کوچک

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>