دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Morality

  [məˈræləti]

Noun

the right or wrong of an action; virtue; a set of rules or principles of conduct OR principles relating to right and wrong or good and bad behavior AND the degree to which something is right or wrong, good or bad, etc. according to moral principles

درستی‌ یا نادرستی‌ یک‌ عمل‌، فضیلت‌، مجموعه‌ای از قوانین‌ یا اصول اخلاقی‌، جنبه‌ی اخلاقی، اخلاقیات، اخلاق، اصول اخلاقی، کردار نیک، نیک کرداری، پایبندی اخلاقی، اخلاق مندی، درستی

Synonyms

virtue, justice, principles, morals, honour, integrity, goodness, honesty, purity, decency, fair play, righteousness, good behaviour, propriety, chastity, probity, rectitude, rightness, uprightness, ethics, conduct, principles, ideals, morals, manners, habits, philosophy, mores, moral code, rights and wrongs, ethicality

Examples

The editor spoke on the morality of bugging the quarters of a political opponent.

ویراستار در مورد اخلاقی‌ بودن استراق سمع‌ از محل‌ سکونت‌ یک‌ رقیب‌ سیاسی‌ صحبت‌ کرد.

We rarely consider the morality of our daily actions, though that should occupy a high position in our thinking.

ما به‌ ندرت به‌ اخلاقی‌ بودن اعمال روزمره خود می‌اندیشیم‌، گرچه‌ این‌ امر باید در تفکر ما جایگاه بالایی‌ داشته‌ باشد.

Kenny’s unruly behavior has nothing to do with his lack of morality.

رفتار سرکشانه‌ «کِنی‌» هیچ‌ ربطی‌ به‌ غیر اخلاقی‌ بودن او ندارد.

A man of unquestionable morality

مردی که درستی او مورد تردید نیست

We question the morality of this act.

ما اخلاقی بودن این عمل را مورد پرسش قرار می‌دهیم.

In spite of all the propaganda, the standard of morality has not improved.

علی‌رغم همه‌ی تبلیغات، سطح اخلاقیات بالا نرفته است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>